När riksväg E8 fick en ny sträckning mellan Stenhaga i Vasa och Stormossen i Kvevlax, öppnades helt nya möjligheter att planera om centrumkvarteren i Korsholms centrum Smedsby. Byggandet av kommunaltekniken och gatorna påbörjades 2017 och byggandet sker i flera skeden.  En ny centrumrondell, ett shared space och ett helt nytt fint torg har byggts klart 2018-2020. Ambitiösa målsättningar ställdes i samband med uppgörandet av detaljplanen för Smedsby centrum

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ca 20 nya flervåningshus, i vilka det kan inrymmas affärer och bostäder för ca 600 invånare. Kommunen satte som målsättningar att det skulle skapas ett trivsamt och modernt centrum med lätt tillgänglig service där olika generationer kan umgås och träffas på ett naturligt sätt. Att lätt tillgänglig service samsas med generationsöverskridande boende och rekreationsmöjligheter i samma kvarter har vi valt att kalla för hybridkvarter. Det första hybridkvarteret som byggdes på före detta Smedsby torg blev inflyttningsklart sommaren 2020.

För kommunen är det viktigt att centrumbyggandet representerar ny teknik och hållbart miljötänk som minskar på koldioxidavtrycket. Med tanke på den gedigna Österbottniska trähusbyggarkunskapen som finns, föll det sig naturligt att kommunen satte som mål att en del våningshus ska uppföras i trä.  Wooden Network Bothnia är ett projekt, där kommunen är en aktiv part, som sammanför expertis och entreprenörer inom trähusbyggandet där inriktning ligger på industriellt Österbottniskt trähusbyggande i form av flervåningsbyggnader. För att utmana husbyggnadsentreprenörerna till att tänka nytt, har man från kommunen bland annat öppnat upp möjligheterna för lägre krav på antalet bilplatser ifall byggnadsentreprenören eller fastighetsbolaget förbinder sig till carpool-lösningar eller andra smarta system där den som bor i huset kan hyra sig ett fortskaffningsmedel.

Från kommunens sida blev vi glatt överraskade när SJT Trade Ab och MKM Solutions Ab kontaktade oss och berättade om sitt koncept ”Omsorg Bostäder”. Det kändes som om alla bitar för på plats på en gång. Det visade sig att Omsorg Bostäder, MKM Solutions Abs och kommunens målsättningar gällande framtidens boende, valfri lätt tillgänglig service, hållbart byggande i trä, energitekniska lösningar, miljöpåverkan och innovativa lösningar stämde överens. Boende är inte bara att få tak över huvudet utan det innebär så mycket mera. Trivsel, trygghet, livskraft och service är viktigt när man väljer att bosätta sig. Genom Omsorg Bostäder konceptet kan vi erbjuda ytterligare ett förbättrat utbud i Smedsby centrum. Från kommunens sida ser vi redan fram emot när Omsorg Bostäder och MKM Solutions Ab ska presentera sina slutliga lösningar och komma i gång med byggandet.

Ben Antell, teknisk direktör

Leave a Reply